ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้

กรุณาอ่านและศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนการใช้บริการเว็บไซต์นี้

(www.krungsriinsurancebroker.com ) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงข้อมูล ในการขายสินค้าและให้บริการของบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด การที่ท่านใช้บริการใดๆผ่านเว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใด กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ต่อไป

ในการเข้าถึง การเก็บของมูลหรือการพิมพ์รายละเอียดของเงื่อนไขหรือหน้าเว็บเพจใดของเว็บไซต์นี้เพื่อเก็บบันทึกท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer version 5.5 หรือสูงกว่า โปรแกรม Netscape version 6.0 หรือสูงกว่า American Online version 7.0 หรือสูงกว่า พร้อมติดตั้ง ระบบ JavaScript, SSl 3.0 และ cookies และควรลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader plug-in ด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

ภายใต้ระเบียบการใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บริษัทฯ ให้สิทธิท่านในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์โดยท่านไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นและสิทธิดังกล่าวอาจถูกเพิกถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านสามารถดูและนำข้อมูล ("เอกสาร") ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้สำหรับประโยชน์ส่วนตัวของท่านเท่านั้นโดยห้ามไม่ให้นำเอกสารดังกล่าวไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการที่บริษัทฯโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาเอกสารให้กับท่านอีกทั้งยังคงมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ท่านจะต้องเก็บบรรดาคำประกาศ หรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ และเรื่องสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย ท่านต้อง ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสาร หรือผลิตเพิ่ม หรือเปิดเผยหรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวในที่สาธารณะ หรือ ใช้เอกสารดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการสาธารณะ และท่านจะต้องไม่โอนเอกสารนี้ให้กับผู้อื่นเว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้บุคคลนั้นๆทราบและบุคคลนั้นๆตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะปฎิบัติตาม ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ตามที่จะมีการปรับปรุง และประกาศใช้เป็นครั้งเป็นคราวไป ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องในการใช้เว็บไซต์นี้และตกลงจะป้องกันไม่ไห้มีการคัดลอกเอกสาร ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การให้สิทธิในการใช้เว็บไซต์และเอกสารตามเว็บไซต์ไม่ถือว่าบริษัทได้ให้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าให้แก่ท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้า

บรรดาเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือหรือของผู้ที่บริษัทฯได้รับอนุญาต)นั้นท่านต้องไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำไปใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ รวมไปถึงหัวกระดาษ รูปภาพกราฟฟิค เครื่องหมายไอคอนและตราสัญลักษณ์ต่างๆ ถือเป็นเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าและ/หรือสัญลักษณ์ในทางการค้าของเว็บไซต์นี้ท่านต้องไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำไปใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านตกลงว่าท่านต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ แหล่งข้อมูลของระบบบัญชีผู้ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงไปรวมถึงต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปต้องไม่อัพโหลด เขียนข้อความหรือการส่งต่อไม่ว่าด้วยวิธีการใดซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตรายเป็นการรบกวนผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้ ต้องไม่ใช้หรือพยายามใช้หรือการเข้าถึงบัญชีของผู้อื่นหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือสร้างหรือใช้ลักษณะพิเศษที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์นี้และต้องไม่พยายามที่จะได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในส่วนของเว็บไซต์ ี่จำกัดการเข้าทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นท่านตกลงว่าท่านขอรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการกระทำหรือการสื่อสารที่ได้ทำหรือส่งต่อบนบัญชีของท่านและท่านจะปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นของรัฐและของสาธารณะรัฐและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือกิจกรรมของเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของบริษัท

คำ ข้อความ ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามเว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดหรือเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำ ข้อความ ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามเว็บไซต์นี้หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ท่านรับทราบว่า ท่านอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาดในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา(หากมี)ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล และเอกสารในเว็บไซต์รวมถึงซอฟต์แวร์ที่อาจจะจัดให้มีในเว็ปไซต์นี้ โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะมีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสมการละเมิดสิทธิ์หรือความเหมาะสม เพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจจะไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นความรับผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านบริษัทฯอาจจะจัดให้มีการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นซึ่งหากท่านใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ท่านจะต้องออกจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหากท่านต้องการไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถทำได้โดยความเสี่ยงของท่านเองและเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ของไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้บริษัทฯไม่รับรองหรือให้คำยืนยันใดๆ รวมถึงไม่ยืนยันข้อความในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บเพจนี้และบรรดาข้อมูลต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอื่นๆ ในเว็บไซต์นั้นๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ถือว่าหรือไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ หรือสปอนเซอร์ของเว็บไซต์นี้ให้การรับรองข้อมูลใดๆ ตามเว็บไซต์นั้นและบริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับอำนาจตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายหรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ปรากฎในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกันและไม่รับรงองว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมายหรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ท่านกรอก

ท่านตกลงว่า บรรดาข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านได้ให้กับบริษัทฯ ไม่ให้ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารกับบริษัทฯ นั้นท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯอย่างไม่จำกัดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่คิดค่าสิทธิในการใช้ไปทั่วโลกในการนำไปใช้ใหม่แสดงในที่สาธารณะส่งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวและท่านยังตกลงว่าบริษัทฯมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการที่จะใช้ความคิด หลักการหรือประดิษฐ์กรรมที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้บริษัทฯอีกทั้งท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่มีความประสงค์จะให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่หรือผิดกฎหมายหรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยซึ่งท่านก็ตกลงจะไม่ดำเนินการดังกล่าวด้วย

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ในทุกกรณี บริษัทฯหรือบริษัทในเครือ ไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่องหรือค่าเสียหายอื่นใด(รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการขาดกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือคำสั่งของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงแม้ว่าบริษัทฯได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาด ในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่ม หรือตัดออก ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถือเป็นการยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย บริษัทฯอาจบอกเลิก เปลี่ยน ระงับใช้ชั่วคราวหรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง บริษัทฯอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้ของรูปแบบและการให้บริการบางประการหรือจำกัดการใช้งานของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ บริษัทฯอาจจะบอกเลิกการอนุญาตสิทธิและสิทธิในการใช้ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ และเมื่อมีการบอกเลิกแล้วท่านจะต้องทำลายเอกสารทั้งหมดโดยทันที

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นบัญชีทดแทนหรือใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวและต้องไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งดังกล่าว ท่านตกลงว่าบรรดาข้อมูลและบทความที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้ทดแทนหรือแก้ไขสิทธิหรือหน้าที่ของท่านหรือบริษัทและสิทธิบัตรหน่วยงานย่อยหรือบริษัทในเครือที่มีอยู่ในสัญญาที่มีอยู่ตามสินค้าหรือบริการดังกล่าว

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้

เว็บไซต์นี้ควบคุมดำเนินงานและบริหารโดยบริษัทฯจากสำนักงานในประเทศไทย บริษัทฯไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่าไม่อาจเรียกอ่านข้อมูลได้ ซึ่งข้อความที่ปรากฎอาจจะต้องห้ามตามกฎหมายหากท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศไทยท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด

ระเบียบการใช้เว็บไซต์นี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมด ที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ให้ใช้ข้อบังคับนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และโดยให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

นโยบายความค้มครองส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายความค้มครองส่วนบุคคลของบริษัท จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯได้รับเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้บรรดาหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิดังกล่าวโดยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลหรือรวมไปถึงตัวอักษร ภาพกราฟฟิค หรือรหัส HTML บนเว็บไซต์นี้ห้ามถูกทำขึ้นใหม่หรือส่งต่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทฯก่อน

บทบัญญัติอื่น ๆ

ภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ ของสัญญาอื่น ๆ ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ที่ท่านได้เข้าถึงหรือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยหากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดกับบทบัญญัติ ในสัญญาอื่น ๆ ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ที่ท่านได้เข้าถึงหรือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ให้ใช้ข้อกำหนดของสัญญาอื่นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวบังคับหรือในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามบทบัญญัตินั้นมิให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือตกเป็นอันไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับ แต่ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ได้ในส่วนที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ท่านตกลงว่าในกรณีที่มีข้อเรียกร้องใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือเกิดจากการที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องได้รับการแจ้งต่อบริษัทภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเท่านั้น

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์